1. Smlouvu o pronájmu může uzavřít pouze osoba starší 18-ti let po předložení platného občanského průkazu (OP). V případě nepředložení OP může být požadována záloha.

 2. Smlouva o pronájmu se uzavírá na dobu určitou počínaje podpisem smluvních stran a předáním předmětu nájemci. Smlouva pozbývá platnosti dnem vrácení předmětu a uhrazením nájemného pronajímateli.

 1. Nájemce uděluje podpisem smlouvy pronajímateli souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pronajímatel se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně.

 1. Nájemce složí pronajímateli vratnou zálohu ve výši uvedené na smlouvě o nájmu při převzetí předmětu nájmu.

 1. Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci na smluvenou dobu nájmu. Doba nájmu je uvedena na smlouvě. Za to je nájemce povinnen uhradit nájemné pronajímateli dle ceníku. Nájemce není povinen platit nájemné za období, kdy pro vadu, kterou prokazatelně nezpůsobil a nemohl předmět řádně užívat. Ceník je uveden na webových stránkách pronajímatele.

 1. Pokud nájemce nevrátí neprodleně předmět nájmu pronajímateli po skončení smluvené doby nájmu, je toto považováno za prodloužení doby nájmu a nájemce je povinen uhradit nájemné dále dle ceníku. Rozdíl nájemce uhradí při vrácení předmětu pronajímateli.

 1. Pokud nájemce vrátí předmět nájmu pronajímateli před uplynutím smluvené doby nájmu, pak se rozdíl ceny nájmu nevrací.

 1. Pronajímatel předává předmět nájmu nájemci ve způsobilém stavu k obvyklému užívání a neodpovídá za vady o kterých obě smluvní strany věděly a které nebrání v užívání věci, zejména za vady uvedené na smlouvě.

 1. Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu řádně a pouze pro účely ke kterému je určen a je povinen jej chránit před poškozením, ztrátou, odcizením či nadměrným opotřebením. Nájemce je oprávněn provádět běžnou údržbu předmětu. Jakékoliv zásahy mimo věci běžné údržby dle návodu není nájemce oprávněn provádět. Nájemce není oprávněn dát předmět do užívání či nájmu třetím osobám.

 1. Nájemce se zavazuje vrátit pronajímateli předmět nájmu ve stavu v jakém jej přezal a to zejména čistý a nepoškozený včetně dodaného příslušenství. Pronajímatel má právo se domáhat náhrady škody od nájemce, dojde-li ke zcizení, poškození, silnému znečištění nebo nadměrnému opotřebení předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje vzniklou škodu pronajímateli uhradit.

 2. Nájemce byl při převzetí vypůjčeného předmětu seznámen se správným užíváním a manipulací s vypůjčeným předmětem, což stvrzuje svým podpisem smlouvy.

 3. Rezervaci předmětu nájmu je možno provést telefonicky, e-mailem, na webu, SMS zprávou. Není-li rezervovaný předmět převzat v domluveném termínu do 20.00 hod., bude uvolněn z rezervace a může být pronajat dalšímu zájemci.

 4. Aktuální ceník je uveden na webových stránkách zde.

 5. Platnost obchodních podmínek od 1.5.2017